top of page

בתי כנסת

עיצוב בתי כנסת הוא תהליך מרתק ושונה. מרתק - בזכות העבודה בתוך קהילה, אשר לכל אחד מפרטיה התייחסות נבדלת לחלל בית הכנסת ולחוויית התפילה בתוכו. שונה – בעיקר משום שעיצוב בתי כנסת מפגיש אותנו עם המתח שבין שמרנות ומסורת לבין יצירתיות חופשית ומחדשת.

במהלך השנים זכינו לעצב עשרות בתי כנסת, שכל אחד מהם שונה ומיוחד. תהליך העיצוב מטופל בסטודיו ברגישות רבה, תוך מחקר על ההיסטוריה, סיפור הקהילה במקום, החיבור שלה אל מבנה בית הכנסת ותחושת האדם הניצב בחללו. 

..ובכל פעם, בסופו של תהליך, אנחנו נרגשים מחדש לחוות את שמחתם וגאוותם של המתפללים מול תיבה, ארון קודש או ויטראז' חדשים.

bottom of page